Störande ljud

Mats E. Nilsson, 2010-07-08

Det är viktigt att skilja mellan "upplevd akut störning" och "långtidsstörning". Det förra är en upplevelse; en känsla av obehag orsakad av ett specifikt ljud, t.ex., en förbipasserande lastbil. Kopplat till denna upplevelse är en fysiologisk stressreaktion, med ökad hjärtfrekvens, ökat blodtryck och utsöndring av stresshormoner. Långtidsstörning syftar på en bedömning av en ljudkälla under lång tid, t.ex. störning av vägtrafikbuller i hemmet de senaste 12 månaderna. Långtidsstörning är en slags sammanvägning av bullersituationen vid olika tidpunkter på dygnet och under året, vilket kan inkluderar perioder av lite eller inget trafikbuller (t.ex. nattetid) liksom perioder av kraftigt buller (t.ex. under rusningstid).

Långtidsstörning diskuteras i avsnittet Hälsoeffekter. I detta avsnitt diskuteras "upplevd akut störning" och de faktorer som gör att ett ljud upplevs som mer störande än andra. Dessa faktorer omfattar egenskaper hos ljudet (t.ex. ljudivå och frekvensinnehåll) och egenskaper hos lyssnaren (t.ex. aktivitet, attityd till ljudkällan och känslighet).


  Dela/skriv ut